1. ด้านโภชนาการ.

2.ด้านการดูแลสุขภาพ.

3.การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค.

4.ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ.